Kullancı İşlemleri
Mail Adresi
Çağrı Merkezi
0212 552 00 50

BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ METNİ

TARAFLAR

IŞIK İNŞAAT SANAYİ VE EĞİTİM KURUMLARI LTD.ŞTİ. ŞİRİNEVLER PERSONEL BELGELENDİRME ŞUBESİ,
bundan sonra ‘IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU’ olarak ifade edilecektir.

IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU belgelendirme sınavlarına başvurarak belge almaya hak kazanan Adaylar bundan sonra ‘BELGE SAHİBİ’ olarak ifade edilecektir.

İş bu sözleşme, IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU belgelendirme prosesi ve belgenin geçerliliği süresince tarafların sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere imza altına alınmıştır.

Bu sözleşme iki nüsha hazırlanır ve bir nüshası Adaya verilir, bir nüshası IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU’
nda Aday Özlük Dosyasında muhafaza edilir.

BELGELENDİRİLMİŞ ADAYIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1.  Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir.
Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.

2. Belgeyi kullandırma hakkı IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU’ na aittir. IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU
tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.

3. Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları IŞIK BELGELENDİRME
KURULUŞU’ ın web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine
getirmek zorundadır.

4. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda IŞIK BELGELENDİRME
KURULUŞU tarafından belirtilen yönteme uygun olarak, değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları
IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU ’ a sunmak zorundadır. Belgelendirme programı şartlarındaki değişikliklerin karşılanamaması halinde belgesini IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU’ na iade etmekle yükümlüdür.

5. Belge geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik
yapılması durumunda, IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU ' ın belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara
uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapacağını bilmekle yükümlüdür.

6. Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU’ a iade edecektir.

7. Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri alacak ve etik ilkelere bağlı kalacaktır.

8. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son verecek ve IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade edecektir.

9.Belgenin iptal edilmesi durumunda IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU belge sahibinin web sayfasındaki kişisel hesaplarını kapatacaktır.

10. Belgenin geçerlilik süresi sonunda, belge kullanımına devam etmek için IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU
tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirecektir.

11. Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmayacak
ve doğru olmayan beyanlarda bulunmayacaktır.

12. Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU ’ a bildirecek ve güncelliğini sağlayacaktır.
13.Başvuru sırasında, sistemde mevcut olan tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol edecek ve bilgilerin değişmesi
halinde gecikmeksizin IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU’ na bildirecektir.

14. Belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam ettirme yeteneğini etkileyebilecek durumları, IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU’ na gecikmeksizin bildirecektir.

15. IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere
uyacaktır.

ADAYIN LOGO ve İŞARET KULLANIM ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Belge Sahibi IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU logosunu, şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir. Bunlar dışında logoyu üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi
bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz, kullanamaz.

2. Logo/işaret sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

3. Logo/işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/işaretlerin ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait
olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.

4 Belge sahibi personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen
personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/işaret kullanımını durduracaktır.

5. Belge sahibi personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

6. Belge almaya hak kazanmış personelin Yeterlilik Sınav Belgesinde IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU logosu yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU tarafından gönderilir.

7. Gönderilen logolarda izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.

8. Kurum logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez.IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar  IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU ’ dan temin edilmelidir.

9. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

10. Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.

IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU  NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Belgelendirme prosesleriyle ilgili dokümanlarını, herkesin erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU www.isikbelgelendirme.com Web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekle,

Alınan belgelerin geçerliliği süresince; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dahil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU’ nun Web sayfasında (www.isikbelgelendirme.com) ilan etmekle veya diğer iletişim araçları (e-mail, sms, telefon) yoluyla adayları
bilgilendirmekle,

Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerinin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla,

Kuruluşumuz tarafından yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgilerin verilmesi gerektiğinde, kanun tarafından
yasaklanmadığı sürece, ilgili kişinin paylaşılacak olan bilgileri hakkında Adaylara ve Belge sahiplerine bilgilendirme yapmakla,

Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini
sağlamakla,

Adayların ve Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Belgelendirilmiş Aday(lar), bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU’ na başvurmayı, gerektiğinde IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU’ nun İtiraz ve Şikâyet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan
sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Türkiye Cumhuriyeti
İstanbul mahkemelerini kabul ederler.

Belgelendirme sözleşmesi başvuru formu ile aynı tarihte imzalandığında bu sözleşme,  aday belge almaya hak kazandığında geçerli olacaktır. …./…./ …….

YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARI OKUYARAK KABUL ETTİĞİMİ VE İMZALADIĞIMI BEYAN EDERİM.