Kullancı İşlemleri
Çağrı Merkezi
0212 552 00 50
12UY0051-3/01 Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

 
1.0. AMAÇ

Bu şartname, 12UY0051-3/REV.01 Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.


1.1. MESLEK TANIMI

Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, seramik karo kaplama öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştiren, yatay, düşey ve eğrisel yüzey ve elemanlar üzerine seramik karoları, hazır yapıştırma harçlarıyla ve/veya her türlü bağlayıcı harçla kaplama işlemlerini teknik kurallar çerçevesinde yapan, kaplama sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 ZORUNLU BİRİMLER

  • 12UY0051–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
  • 12UY0051–3/A2 Seramik Karo Kaplamacılığı

2.1.1 Teorik Sınav

A1 birimine yönelik teorik sınav Ulusal Yeterliliğin Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçecek şekilde hazırlanmıştır
A2 birimine yönelik teorik sınav Ulusal Yeterliliğin Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçecek şekilde hazırlanmıştır A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinin her birinden, Yazılı Teorik (T1) sınavı yapılır.
Sorular IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 60 puan alması gerekir.

2.1.2 (P1) Performansa Dayalı Sınav

A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri A2 biriminin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ulusal Yeterliliğin, Ek A2- 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenmiştir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür.

Ölçme değerlendirmeye ilişkin adayların başarı şartları aşağıda tablo olarak da ifade edilmiştir.

SERAMİK KARO KAPLAMACISI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

 

60

 

EN AZ 10

Performans Sınavı Kontrol Listesi

EN AZ 15-20

 

A2

X

X

60

80

EN AZ 25

Performans Sınavı Kontrol Listesi

EN AZ 37,5-50

EN AZ 120-240

Toplam

EN AZ 35

 

EN AZ 52,5-70

EN AZ 120 - 240


2.2.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

12UY0051-3/Rev.01 Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak olan ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU merkezinde veya aday/adayların çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Aday, yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi, talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür. IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır.

 

2.3.DİĞER ŞARTLAR

• Sınavları değerlendirecek soru ve yöntemlerle, Teorik sınav (T1) ve Performansa dayalı sınav (P1) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
• Aday, yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması durumunda belgelendirmeye hak kazanır.
• Sınavın tamamından veya herhangi bir bölümünden başarısız olan aday, başarısız olduğu bölümden/bölümlerden iki yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. İki yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için, tekrar her iki yeterlilik biriminin sınavına girmesi ve başarılı olması gerekmektedir.
• Belge almaya hak kazanamayan adaylara talep etmesi durumunda başarılı oldukları birimler ile ilgili IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU Personel Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanmış yazı verilir.
• Sınavlar, IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU Sınav Genel Kuralları Talimatına uygun olarak yapılır.
• Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümlerinden veya iki bölümünden de başarısız olan aday iki (2) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim/birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden herhangi bir ücret ödemeden sınava bir kez daha girebilir.
• İki yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın tüm birimlerden sınava girmesi gerekmektedir.
• Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.
• Birimlerdeki teorik sınav sorularının her biri kendi birimi içinde eşit puana sahiptir.
• Birimlerdeki performans sınavlarında kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.
• Teorik sınavlar çoktan seçmeli 4 seçenekli olarak yapılır.
• Performans sınavları “Performans Sınavı Değerlendirme Formları” üzerinden “Sınav Senaryo”larına uygun olarak yapılır.
• Teorik sınavlarda adaylardan teorik “Sınav Kitapçık” larındaki sorulara göre cevaplarını, kendilerine verilen cevap kâğıtlarının üzerine işaretlemeleri beklenir. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
• Performans sınavlarında ilgili sınav biriminde varsa kritik olarak belirlenmiş soruları başaramayan aday ilgili birim sınavından başarılı olamaz.
• Teorik sınav süreleri ilk defa sınava girecek adaylar için ilgili birimlerinin toplam süreleri kadardır.
• İlk defa sınava girecek adayların teorik sınavları tek oturumda yapılacaktır.
• Başarılı olamadıkları ilgili zorunlu birimlerden adayların tekrardan sınava girmeleri durumunda, gerek görülürse sınav salonundaki sınav tiplerine göre sınavlar birim bazlı oturumlar şeklinde yapılacak, sınav süresi ilgili zorunlu birimin süresi kadar olacak ve her oturum arasına 10 dakika zaman konulacaktır.
• Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında da performans sınavını yapan sınav değerlendiricisinin ataması Personel Belgelendirme Müdürü tarafından kontrol edilecektir.
• Adayların son iki yıl içinde eğitim faaliyetlerinde bulunmuş olan sınav değerlendiricileri adayların sınavlarını gerçekleştiremez. Bu durum sonradan fark edilmesi durumunda söz konusu adaya ilişkin gerçekleştirilen sınav karar verici tarafından iptal edilir.
• Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU tarafından hazırlanan sınav yeri kontrol listesine göre, şantiyelerde aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Kuruluşa ait sınav merkezlerinde ve aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.

3.0 REFERANSLAR

12UY0051 – 3/REV.01 Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan standartlar aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standardı
11UMS0177-3 Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı

Değerlendirme Standardı
12UY0051-3/REV.01 Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği


4.0 BELGELENDİRME
Sınav sonuçlarına göre, Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç www.isikbelgelendirme.com adresli web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.


4.1 Adayda Aranan Şartlar
Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

4.2 Belgenin Teslimi
Belge almaya hak kazanmış adaylara, ıslak imzalı ‘ Belge Teslim Formu’ ve ‘Belgelendirme Sözleşmesi’ imzalatılır. Belgelendirme sözleşmesinde belge/logo/marka şartları ile belgenin gözetim şartları da yer almaktadır.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi
Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

 

4.4. Yeterlilik Birimlerinin Belgelendirilmesi ve Birleştirilmesi:
Işık Belgelendirme Kuruluşu tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi halinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir. Birim başarı belgesinin şekli, içeriği ve geçerlilik süresi, ilgili Ulusal Yeterliliğe uygun olmak kaydıyla Işık Belgelendirme Kuruluşu tarafından belirlenir ve web www.isikbelgelendirme.com adresinden ilan edilir.
Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir Ulusal Yeterliliği oluşturması halinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı Işık Belgelendirme Kuruluşu tarafından verilir.
Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı Ulusal Yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

4.5 Mesleki Yeterlilik Belgesinin Yabancı Dilde Düzenlenmesi:
Belgelendirilmiş kişi, Mesleki Yeterlilik Belgesini Işık Belgelendirme Kuruluşu’ndan, Avrupa Birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde talep edebilir. Böyle bir talep olması halinde, Işık Belgelendirme Kuruluşu, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan belgelendirilmiş kişinin bu talebi doğrultusunda belgesinin düzenlenmesi ve basılması sürecini takip eder. Bu durumda Işık Belgelendirme Kuruluşu, belgelendirilmiş kişiden tercüme bedelini alarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu hesaplarına yatırır. Ayrıca Işık Belgelendirme Kuruluşu belge sahibinden tercüme bedeli dışında ilave ücret talep edilebilir. İlave ücret, belge tercüme bedeli tutarını aşamaz. Belgenin kişiye ulaşmasını sağlar.

4.6 Belgenin Gözetimi ve Geçerliliğinin Sürdürülmesi

4.6.1. Belgenin Geçerliliğinin Sürdürülmesi
Belgenin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve 5 yıl süresince geçerlidir.
Belge geçerliliğini aşağıdaki hususlarda sürdürür;

• Işık Belgelendirme Kuruluşunun Akreditasyonun ve MYK Yetkilendirilmesinin devamı.

Akreditasyonun veya MYK Yetkilendirilmesinin iptal edilmesi durumunda gözetim sürecine girmemiş olan belgeler gözetim süresine kadar, gözetim sürecini tamamlamış belgeler ise belge süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür.


4.6.2 Belgenin Gözetiminin Yapılması

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren ‘’ Myk Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul Ve Esaslar’’ ına istinaden ilgili ulusal yeterlilikte gözetim şartı kaldırılmıştır.

 

4.7. Belge Kapsamının Değiştirilmesi:
Belgenin verilme kapsamında değerlendirilen 12 UY 0051-3/REV.01 Seramik Karo Kaplamacısı revizyonundaki köklü değişikler durumunda, program komitesi talebine istinaden belgelendirilmiş kişi tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge süresince geçerlidir.

4.8 Belge Kapsamının Daraltılması

Belgelendirme kararı verilen kişinin şartlara uygunluğunun sağlanamadığının tespiti durumunda; kuruluş uygunsuzluğun nedenine göre kullanım hakkı verdiği belgeyi askıya alabilir, geri çekebilir, kapsamını daraltabilir veya iptal edebilir.

a) Belge kapsamında bulunan yeterlilik birimlerinden, kapsam daraltma amacıyla çıkarılacak yeterlilik birimi veya birimlerinin belgelendirmeye esas (zorunlu) yeterlilik birimi olmaması kaydıyla yapılabilir.
b) Ayrıca belgelendirme kapsamı, belgelendirilmiş personelin kendi talebiyle, ilgili belgelendirme programının, belgelendirmenin sürdürülmesi konusundaki gerekliliklerini sağlayamaması durumunda daraltılabilir.
c) Belgelendirilmiş kişi hakkında yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu; şikayete konu olan yeterlilik birimi veya birimleri belgelendirme kapsamından çıkarılarak kapsam daraltılabilir.
d) Belge kapsamının daraltılması veya genişletilmesi işlemi sonrasında, öncelikle var olan Belge/Mesleki Yeterlilik Belgeleri kişilerden geri talep edilir ve iptal edilir. Duruma göre yeni düzenlenen belgeler kişilere teslim edilir.

4.9 Belge Kapsamının Genişletilmesi;

Belgelendirme kapsamının genişletilmesi; bu konuda yapılacak talep değerlendirildikten sonra uygun bulunması durumunda, belgelendirme kapsamı genişletilecek adayın, belge kapsamına ekletmek istediği yeterlilik birimi veya birimlerinin ulusal yeterlilikte belirtilen şartları karşılaması ve ilgili belgelendirme programının gerektirdiği sınav(lar)ı başarı ile tamamlamasını takiben gerçekleştirilir. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir.
4.10 Yeniden Belgelendirme
Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca Işık Belgelendirme Kuruluşu’na belgeli personelin saha performansına ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda, ilgili belgelendirme programındaki usul ve esaslar dâhilinde belgenin süresi uzatılır ve belge yenilenir.

Başvuru sahibi, ışık personel belgelendirme kuruluşunun ücret tarifesinde belirtilen belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini kuruluşun banka hesabına öder ve kuruluşun belirlediği yöntem ve kurallara uygun olarak istenen evrakları ilgili kuruluşa iletir.

Belge yenileme faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden başvuru sahibinin tercih ettiği birine göre gerçekleştirilir:

a) Başvuru sahibi; belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.), uluslararası standartlara dayanan ulusal yeterliliklerde ise ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kanıtları Kuruluşa iletir.

• Kuruluş başvuru sahibinin sunmuş olduğu kanıtları ve/veya portfolyoyu, belgeli kişinin yeterliliğini sürdürdüğünü ve güncel belgelendirme programı şartlarına uyum gösterdiğini ilgili prosedürleri çerçevesinde değerlendirir. Söz konusu değerlendirme ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen değerlendirici ölçütlerini karşılayan kişi(ler) tarafından yapılmalıdır. Kanıtların ve/veya portfolyonun uygun ve yeterli bulunmaması hâlinde Kuruluş başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister.
• Kuruluş, kanıtları ve/veya portfolyosu uygun ve yeterli bulunan başvuru sahibi için belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil eder.
• Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek isterse farklı birimlerin sınavlarına katılabilir. Kanıt ve/veya portfolyosunun uygun ve yeterli bulunması ve ayrıca sınavlarına girmiş olduğu birimlerde başarılı olması hâlinde başvuru sahibi için başarılı olduğu tüm birimleri içeren belge düzenlenir.
• Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanamazlar.
• Kanıt ve/veya portfolyo sunamayan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınav(lar)ına girebilir. Sınav(lar)da başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

b) Başvuru sahibi ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz.

• Kuruluş, vermiş olduğu belgelerin geçerlilik tarihlerini ve talepleri göz önünde bulundurarak belgelerinin geçerlilik süresi dolmak üzere olan kişilerin belge yenilemesine imkân tanıyacak yeterli sayıda belge yenileme sınav(lar)ı açar.
• Belge yenileme sınav(lar)ının başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması esastır. Başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması hâlinde sınav(lar) sürenin bitiminden sonraya sarkabilir.
• Kuruluş, başvuru sahibinin sunmuş olduğu başvuru evraklarını ilgili prosedürleri çerçevesinde değerlendirir. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınav(lar)a tabi tutulur. Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi için Kuruluş belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı talep eder.
• Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a aynı Kuruluşta girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur, farklı bir Kuruluşta sınava girmek istemesi halinde ise sınavların tamamına tabi tutulur.
• Sınavla belge yenilemek isteyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden daha önce yararlanmamış olmak şartıyla yararlanabilirler.
• İlk defa girdiği belge yenileme sınavında başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı Kuruluş tarafından sağlanır. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az iki kez daha sınav imkânı Kuruluş tarafından sağlanır. Belgesinin geçerlilik süresinin son bir ayı içerisinde başvuru yapan kişilere ilave sınav hakkı sağlanmayabilir.
• (7) Sınavlar sonucunda bir ulusal yeterlilikte yer alan birimlerin gruplandırılma alternatiflerinden herhangi birine ulaşan başvuru sahibi için başarılı olduğu gruplandırılma alternatifine göre aynı ulusal yeterlilikte belge düzenlenebilir.

Belge yenileme için 6 ay öncesinden adaylar belgelendirme asistanları tarafından (SMS, elektronik posta vb.) yolu ile bilgilendirilir. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçememesi durumunda Kuruluşun herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz, talep edilmesi hâlinde Kuruluşun söz konusu kişilere bildirim yapmış olduğunu gösterir kanıt ve kayıtları Kuruma sunması yeterlidir. Belge geçerlilik süresi sonuna kadar başvuruda bulunmayan ve belge beyanında bulunmayan adayların belgesi iptal edilir. Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekir, geçerliliği askıya alınmış veya iptal edilmiş durumdaki belgeler için belge yenileme yapılamaz. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa belge yenileme yapılabilir.

Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının Kuruluşa ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde Kuruluş, Kurumun belirlediği yönteme uygun şekilde başvuru sahibi için belge talebini Kuruma iletir.

Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden önce alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde mevcut belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden bir sonraki gündür. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir.

Başvuru dönemi içerisinde başvurusunu yapmış kişi için mevcut belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce başvuruyu almış olan kuruluş tarafından belge yenileme ön başvurusu Kuruma bildirilmelidir. Ön başvurusu zamanında Kuruma bildirilmiş kişilerden; kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyecekler için mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç üç ay sonrasına kadar, sınavla belge yenileyecekler için ise mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç bir yıl sonrasına kadar belge yenileme işlemleri tamamlanmalıdır.


4.11 Belgenin Askıya Alınması, İptali

4.11.1. Belgenin Askıya Alınması
Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda askıya alınır:

• Gözetim tarihi geçen belgelendirilmiş kişilerin (yeterlilikte belirtilmiş sürede aksi halde belge veriliş tarihinden itibaren 36. ay sonu) belgeleri, öncelikle 2 ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir.
• Belgelendirilmiş kişinin, sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi halinde belge askıya alınır. Bu durum belgelendirilmiş kişiye bildirilir ve ihlalin düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.
• Belgelendirilmiş kişinin, Belge/Logo/Marka Yönetim prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.
Belgelendirmenin askıya alınması durumunda, belgelendirme askıda iken, belgelendirilmiş kişinin belgeyi kullanmaktan uzak durması gerekir.
Belgelendirilen kişi tarafından, askı süresi içinde gerekli şartları tamamladığına dair yeterli bilgi ve belgenin Işık Belgelendirme Kuruluşu’ na sunulması halinde, askı hali sona erdirilir.

4.11.2. Belgenin İptal Edilmesi
Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda iptal edilir:

• Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
• Belge/Logo/Marka Yönetim prosedürüne göre, yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
• Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
• Türk Akreditasyon kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Işık Belgelendirme Kuruluşu’nun yetkilerinin iptali durumunda; eğer belge, gözetim prosesine uğramamış ise gözetim prosesi zamanında, gözetim prosesine uğramış belgeler için ise belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
• Belgelendirilmiş kişi isteği doğrultusunda.

Belgesi iptal edilen kişiler, belgenin aslını 1 (bir) ay içinde Işık Belgelendirme Kuruluşu’ na göndermek zorundadır.
Belgelendirilmiş kişi, belgesini kaybetmesi durumunda yayınlanmış kayıp ilanını dilekçe ile 7(yedi) iş günü içinde Işık Belgelendirme Kuruluşu’ na bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
Belgenin kaybolması durumunda belgeli kişi, belgenin amacı ve kapsamı dışında kullanılmasının hukuki ve cezai tüm sorumluluğunu üzerine alır.

5.0 İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

İtirazlar, başvuru sahibi, adaylar veya belgelendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir. Şikâyetler ise, başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerin yanı sıra, işverenler, hizmet alanlar veya ilgili diğer kesimler tarafından yapılabilir.
Tüm itiraz ve şikâyet kayıtları, “Şikayet/İtiraz/Öneri Formu” ile tutulur. www.isikbelgelendirme.com web sitemiz üzerinde oluşturulmuş itiraz ve şikâyetler bölümünden ayrıca kuruluşumuz iletişim araçlarının herhangi biri ile de itiraz ve şikâyetler yapılabilir.
İtiraz ve şikâyetler, öncelikle kuruluşumuz tarafından değerlendirilir. Kayıt altına alınmış itiraz veya şikâyet ile ilgili bir çözüm üretilebilir ve üretilen bu çözüm itiraz veya şikâyet sahibi tarafından uygun görülür ise, öngörülen çözüm uygulanarak, itiraz veya şikâyet kaydı kapatılır ve gelişinden itibaren 5 iş günü içerisinde kişiye yapılan uygulamalar ve sonuç yazılı olarak bildirilir.
Süreç hakkında itiraz veya şikâyet sahibine web sitesi ve elektronik posta aracılığı ile yazılı olarak ve ihtiyaca göre telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.
İtiraz ve Şikâyet Komitesi, kuruluşumuz bünyesinde şikâyet ve itirazların değerlendirilmesinde son mercidir. İtiraz ve Şikayet Komitesi kararlarına itiraz yolu açıktır; ancak bu itirazlar yine aynı komite tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.